Dakota-Spirit - 20091227

Dakota Spirit's breeder Debbie Piepmeyer comes to Atlanta, GA for a visit to see how he is doing.

Dakota Spirit - 20091121

Dakota Spirit and Chilletecaux went to their first horse show at Ashland Farm outside Atlanta, Georgia.

Dakota-Spirit - 20090926

Dakota Spirit begins his training to become and event horse with Jane Chance.

Chilletecaux - 20090926

Chilletecaux begins his training to become and event horse with Jane Chance.